"Love is always hard

for those who never tried

to understand it."

 

การที่เราจะได้พบใครสักคนที่ดี

และพร้อมที่จะรักเราด้วยใจจริงนั้น...ช่างยากเหลือเกิน

แต่สิ่งที่ยากไปกว่านั้น คือ...

การที่เราจะเก็บรักษาใครคนนั้นไว้ ให้อยู่กับเรา

เป็บความรักของเราไปให้นานที่สุด

 

 

ถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจว่า...

ตอนนี้เรากับใครคนนั้นยังรักกันดีอยู่

แต่เราไม่มีทางรู้เลยว่า...เขาที่เรารัก

จะคิดเดินจากเราไปวันไหน

และหากว่า...วันนั้นได้เดินทางมาถึง

เราคงไม่อาจไปต่อว่ากล่าวโทษอะไรเขาได้

เพราะมันอาจเป็นความผิดของเราเอง

ที่ไม่เคยให้ ค ว า ม รั ก

และ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กับเขามากพอ

 

อย่า คิ ด ว่า...คนรัก

จะไม่มีวัน จ า ก เราไปไหน

จงรักและดูแลเข้าให้ ดี ที่ สุ ด

ก่อนที่เราจะ สู ญ เ สี ย เขาไป

แบบ ไ ม่ มี วั น ก ลั บ ม า

 

ถ้าอยากให้ความรักอยู่กับเราตลอดไป

...ก็จงใช้เวลาที่มีอยู่...

ทำเพื่อความรักอย่างดีที่สุด

 

 

Comment

Comment:

Tweet